Охорона земель

 
 

Охорона земель
 

 

 

ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВО УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА  У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА У ЧУГУЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. К. Лібкнехта, 42,  м. Чугуїв , Харківська обл., 63503

тел. (05750)4 -23-00, факс (05750)2-20-64 E-mail: Сhuguevm_zem@ukr.net Код ЄДРПОУ 38427487    

 

 

26.05.2015 № 18-04-1069/0-15

 

Головам сільських та

селищних рад

 

 

 

 

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України                Вощевського В.М. та Держгеокадастру стосовно проведення інформаційних заходів з питань охорони земель (прес-конференції, виступи та публікації у засобах масової інформації тощо), приурочених до Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами, Управління Держземагентства у Чугуївському районі Харківської області повідомляє.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1024-р схвалено Концепцію боротьби з деградацією земель та опустелюванням. Метою Концепції є підвищення ефективності реалізації державної політики щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, визначення пріоритетних завдань, зміцнення інституціональної спроможності та покращення координації діяльності уповноважених органів у відповідній сфері, а також забезпечення виконання Україною як стороною Конвенціїї ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці (далі - Конвенція), міжнародних зобов’язань.

Реалізувати Концепцію передбачається протягом 2015-2020 років.

            Відповідним розпорядженням доручено Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству аграрної політики та продовольства разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади за участю Національної академії наук та Національної академії аграрних наук розробити та подати до 1 квітня 2015 р. Кабінетові Міністрів України проект Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням. На сьогоднішній день відповідний план дій розроблений та перебуває на узгоджені міністерств України.

Основними шляхами розв’язання проблеми є:

  • удосконалення структури земельних угідь та напрямів господарської діяльності з метою формування збалансованого співвідношення між земельними угіддями та забезпечення екологічної безпеки і рівноваги території, зокрема:

- збільшення площі сільськогосподарських угідь екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ), лісів, полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень відповідно до науково обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов;

- зменшення площі орних земель за рахунок ерозійно-небезпечних, деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених сільськогосподарських угідь, заплав і прибережних захисних смуг водних об’єктів;

- створення нових і збільшення площі наявних територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

- створення умов для забезпечення формування екомережі;

 

  • забезпечення широкого впровадження екологічно збалансованих технологій землекористування, у тому числі спрямованих на розвиток спеціальних сировинних зон та органічного сільськогосподарського виробництва;
  • удосконалення економічних механізмів стимулювання землевласників та землекористувачів до провадження екологічно збалансованої діяльності, збереження ґрунтів та відтворення їх родючості;
  • удосконалення державної системи моніторингу довкілля, у тому числі земель (включаючи великомасштабні ґрунтові обстеження та агрохімпаспортизацію), лісів і вод, удосконалення функціонування державних земельного, лісового та водного кадастрів, забезпечення землеустрою в частині розроблення відповідної документації в галузі охорони земель та здійснення передбачених нею заходів, а також лісовпорядкування;
  • забезпечення належного функціонування і вдосконалення системи раннього оповіщення та моніторингу посух і гідрометеорологічної мережі спостережень;
  • запровадження інтегрованого підходу до управління земельними та іншими природними ресурсами, підвищення його координованості та ефективності.

             У результаті реалізації Концепції і виконання Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням планується досягти таких стратегічних цілей:

- покращення стану уражених екосистем, запобігання поширенню деградації земель та опустелювання;

- покращення умов життя населення уражених територій, у тому числі шляхом створення нових робочих місць;

- збереження і відновлення біорізноманіття, зменшення обсягу викидів парникових газів, адаптація до змін клімату завдяки здійсненню заходів з охорони і невиснажливого використання земельних та інших природних ресурсів, збереження ґрунтів та відтворення їх родючості;

- мобілізація додаткових ресурсів для боротьби з деградацією земель та опустелюванням, у тому числі шляхом налагодження ефективного партнерства між національними і міжнародними суб’єктами.

           Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених законодавством.

           Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного і місцевих бюджетів, розміру міжнародної технічної допомоги.

 

Рішенням Харківської обласної ради V сесії VІ скликання від 21.04.2011 року № 117-VІ затверджено обласну Програму раціонального використання та охорони земель в Харківській області на 2011-2015 роки.

Програма розрахована на 2011 – 2015 роки і має бути реалізована шляхом проведення основних заходів і виконання робіт. Аналогічні програми щодо раціонального використання та охорони земель розроблено по кожному району Харківської області.

Одними з головних заходів направлених на охорону земель являються проведення робіт з консервації та рекультивації земель.

На території Харківської області станом на 01.01.2015 здійснено консервацію земель (починаючи з 2002 року)  на площі 118,1 га. В наступні роки необхідно провести консервацію земель на загальній площі 6435,5 га, з них: на  деградованих землях 1702,4 га  та на малопродуктивних землях  4733,1 га.

 Площа порушених земель станом на 01.01.2015 становить 1711,7 га. Площа відпрацьованих земель становить 882,0 га, в т.ч. протягом 2014 року – 2,8 га, з них: проведено рекультивацію – 2,8 га. У стадії рекультивації знаходяться земельні ділянки загальною площею 27,9 га.

Також проблемними питаннями для Харківської області є боротьба з опустелюванням та посухами, а також процеси, що пов'язані з деградацією грунтів (ерозія), підвищений рівень розораності сільськогосподарських угідь(70%), порушення науково-обгрунтованих сівозмін, забруднення грунтів важкими металлами, в тому числі вплив атмотехногенних емісій основних забруднювачів області (Зміївська ТЕС, ПАТ «Євроцемент-Україна» та інш.), підкислення грунтів, осолонцювання грунтів, засолення, підтоплення грунтів тобто явища, які виникли під впливом будь-яких природних, але в основному антропогенних чинників. За останні 10-15 років, у зв'язку зі зміною клімату, виникло таке явище як посухи, особливо у весняний період, що унеможливлює повноцінний розвиток диких рослин та сільськогосподарських культур у весняний період вегетації.

Ерозія ґрунтів є однією з основних чинників антропогенного впливу на земельні ресурси. Інтенсифікація ерозійних процесів та їх поширення призводить до суттєвої деградації ґрунтів, спричиняє великі збитки в сільському господарстві та загалом ставить під загрозу безпечний розвиток людства. Найбільшу вагу серед процесів деградації земель мають                 процеси водної та вітрової ерозії: 56 % та 28 % відповідно. Харківська область знаходиться у зоні середньої небезпеки вітрової ерозії тобто має місце повна імовірність проявлення, так званих, чорних бурь. Істотну небезпеку складають процеси технологічного пиління, тобто видування при безпосередньому проведенні технологічних операцій по обробці грунту при вирощуванні сільськогосподарських культур.

Найбільш важливими причинами, які обумовлюють сучасний стан ерозійної небезпеки ґрунтів є, насамперед, високий ступінь розораності, стихійне формування нових типів землекористування,  низький, або зовсім відсутній рівень фінансового забезпечення заходів з охорони ґрунтів від ерозії.

Посилення процесів ерозії та дефляції ґрунтового покриву обумовлено також порушенням сталої організації території внаслідок проведеної земельної реформи, занепадом лісомеліорації, погіршенням стану полезахисних лісосмуг, нехтуванням основними правилами ерозійно-безпечного землекористування та відсутністю належного впровадження в системі землеробства ефективних протиерозійних заходів.

Земельна реформа на жаль не поліпшила стан ґрунтів, навпаки, родючість їх знизилася, що відбилося різким падінням врожайності сільськогосподарських культур. Перед поділом землі в Харківської області не було відокремлено (враховано) малопродуктивні й ерозійно небезпечні землі. Вони були розділені на паї й частково передані у власність без обмежень їхнього використання.

Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (м. Харків) визначено нормативні параметри протиерозійних ґрунтозахисних агроландшафтів, запропоновано систему оптимізації структури земельних ресурсів посівних площ з метою їхнього протиерозійного захисту для усіх регіонів України, відпрацьовано сучасні технології захисту ерозійно-небезпечних земель основних ґрунтово-кліматичних зон України.

З метою боротьби з посухами на території області необхідно впровадження зрошування та меліорації, але відсутність у сільгоспкористувачів дощувальної техніки та коштів на оплату електроенергії, постійне погіршення технічного стану господарських мереж                              не дає можливості здійснювати зазначені заходи. Крім того, значна кількість зрошувальних систем на цей час демонтована. Застарілі технології зрошування сільськогосподарських культур на цей час не ефективні, у зв'язку з великим ступенем випаровування води.

Повністю підтримуючи резолюцію Генеральної Асамблеї ООН від 19.12.2007 №62/195 про оголошення Декади ООН щодо пустель та опустелювання (2010-2020) пропонуємо створення нових систем зрошування,Создан 29 мая 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником